ศัลยแพทย์พลาสติก
Bumjin Park
Bumjin Park
 • จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหา
  วิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ศัลยแพทย์พลาสติกที่โรงพยาบาลซัมซุงโซล
 • ศาสตราจารย์ภายนอกด้านศัลยกรรมพลาสติด
  ที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลซัมซุงโซล
 • ได้รับ ECFMG
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกและต
  กแต่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกความ
  งามเกาหล
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกใบหน้า
  เกาหล
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ขนาดเล็กเกาหลีีี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์มือเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ผมและพลาสติก
  ใบหน้าเกาหล
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกความงา
  มนานาชาติี
 • ได้รับการอบรมที่โรงพยาบาล UIC ,Chicago
  สหรัฐฯ และศูนย์มะเร็ง MD Anderson , Houston สหรัฐฯ
 • นำเสนอผลงานในการประชุมการตกแต่งพลาสต
  ิกนานาชาติ AS (IPRAS) (2009. นิว เดลี)
ศัลยแพทย์พลาสติก
Juho Kim
Juho Kim
 • จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหา
  วิทยาลัยดันกุก
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกและต
  กแต่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกความง
  ามเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมปากแหว่งเพดานโหว่เกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ขนาดเล็กเกาหล
  สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์มือเกาหลีี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ปลูกผมเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกความง
  ามนานาชาติ
ศัลยแพทย์พลาสติก
Daehee Han
Daehee Han
 • จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิท
  ยาลัยอาจู
 • จบปริญญาโทแพทย์ศาสตร์ สาขาศัลยกรรมตก
  แต่ง มหาวิทยาลัยอาจู
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรม โรงพยา
  บาลมหาวิทยาลัยอาจู
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง แห่งประเทศ
  เกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง เสริมความง
  ามแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้า และก
  ะโหลกศีรษะแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ จุลศัลยกรรมแห่งปร
  ะเทศเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งหนังศีรษะ
  แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง เสริมความง
  ามนานาชาติ
 • อบรมที่ศูนย์ผ่าตัดแก้ไข กะโหลกศีรษะและใบหน้า
 • อดีตหัวหน้าแพทย์ที่สำนักงานใหญ่ด้านความ
  ปลอดภัย สถานีดับเพลิงอินชอน
นายแพทย์ อิมจีฮง
Ji Hong Im
Ji Hong Im
 • จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทย
  าลัยอาจู
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรม โรงพยาบ
  าลโซลอาซัน
 • หัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรม
  โรงพยาบาลโซลอาซัน
 • ศาสตราจารย์รับเชิญแผนกศัลยกรรมตกแต่ง
  โรงพยาบาลโซลอาซัน
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง แห่งประเท
  ศเกาหล
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง เสริมความงา
  มแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้า และก
  ะโหลกศีรษะแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ จุลศัลยกรรมแห่ง
  ประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทางมือ แห่งประเทศ
  เกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง เสริมความ
  งามนานาชาติ
 • อบรมที่โรงพยาบาลเซนท์ เปา, บาร์เซโลนา
นายแพทย์ ลีซูโฮ
Soo Ho Lee
Soo Ho Lee
 • จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิ
  ทยาลัยอุลซัน
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญี โรงพยาบาล
  โซลอาซัน
 • สมาชิกของสมาคมวิสัญญีแพทย์เกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมบรรเทาความเจ็บปวดเกาหลี