ประวัติ ศัลยแพทย์
ปาร์ค บอม จิน
ปาร์ค บอม จิน
 • จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหา วิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ศัลยแพทย์พลาสติกที่โรงพยาบาลซัมซุงโซล
 • ศาสตราจารย์ภายนอกด้านศัลยกรรมพลาสติด
 • ที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลซัมซุงโซล ได้รับ ECFMG
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกและต กแต่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกความ งามเกาหล
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกใบหน้า เกาหล
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ขนาดเล็กเกาหลีีี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์มือเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ผมและพลาสติก ใบหน้าเกาหล
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกความงา มนานาชาติี
 • ได้รับการอบรมที่โรงพยาบาล UIC ,Chicago
 • สหรัฐฯ และศูนย์มะเร็ง MD Anderson , Houston สหรัฐฯ
 • นำเสนอผลงานในการประชุมการตกแต่งพลาสต ิกนานาชาติ AS (IPRAS) (2009. นิว เดลี)
ประวัติ ศัลยแพทย์
นายแพทย์ คิม จู โฮ
นายแพทย์ คิม จู โฮ
 • จบการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทันกุก
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์พลาสติก แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านตกแต่งความงาม แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านกะโหลกและศีรษะ แห่งประเทศเกาหล
 • สมาชิก สมาคมจุลศัลยแพทย์ แห่งประเทศเกาหลีี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ทางมือ แห่งประเทศเกาหล
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านเส้นผม แห่งประเทศเกาหล
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านตกแต่งความงาม ระหว่างประเทศีี
ประวัติ ศัลยแพทย์
ปาร์ค โฮ คยอง
ปาร์ค โฮ คยอง
 • จบการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย คาทอลิก
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์พลาสติก แห่งประเทศเกาหล
 • สมาชิก สมาคมแพทย์ ศัลยกรรมพลาสติก แห่งประเทศเกาหลีี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านตกแต่งความงาม แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านกะโหลกแล ะศีรษะ แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมจุลศัลยแพทย์ แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ทางมือ แห่งประเทศเกาหลี
ประวัติ ศัลยแพทย์
ปาร์ ยอง ซู
ปาร์ ยอง ซู
 • จบการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุลซาน
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์พลาสติก แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านตกแต่งความงาม แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมแพทย์ศัลยกรรมพลาสติก แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านกะโหลกแล ะศีรษะ แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมจุลศัลยแพทย์ แห่งประเทศเกาหลี
 • ChangGung Memorial Hospital (Taiwan) Craniofacial center
ประวัติ ศัลยแพทย์
ซอ ฮโย วาน
ซอ ฮโย วาน
 • จบการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย คาทอลิก
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์พลาสติก แห่งประเทศเกาหลี
 • ได้รับ คุณวุฒิทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (ECFMG)
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์พลาสติก แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านตกแต่งความงาม แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านกะโหลกและ ศีรษะ แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมจุลศัลยแพทย์ แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ทางมือ แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านเส้นผม แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านตกแต่งความงาม ระหว่างประเทศ
 • สมาชิก ชมรม St. Vincent Hospital in Manhattan (NYMC) สหรัฐอเมริกา
ประวัติ ศัลยแพทย์
นายแพทย์ ยุนฮงซัง
นายแพทย์ ยุนฮงซัง
 • จบการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ยอนเซ
 • ผู้เชี่ยวชาญ แห่งโรงพยาบาล ซัมซุงโซล
 • อดีตศาสตราจารย์ และ ผู้ให้คำปรึกษา โรงพยาบาล ซัมซุงโซล
 • ปริญญาโท โรงเรียนแพทย์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ซองกยุนกวาน
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์พลาสติก แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านตกแต่งความงาม แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านกะโหลกและศีรษะ แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมจุลศัลยแพทย์ แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ทางมือ แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ ด้านเส้นผม แห่งประเทศเกาหลี
ประวัติ วิสัญญีแพทย์
นายแพทย์ โช จอง ฮวา
นายแพทย์ โช จอง ฮวา
 • จบการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุลซาน
 • ประสบการณ์ วิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาล โซลอาซาน
 • ประสบการณ์ วิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาล โซลอาซาน
 • สมาชิก สมาคมศึกษาเรื่องระงับความเจ็บปวด แห่งประเทศเกาหลี
ประวัติ วิสัญญีแพทย์
แพทย์หญิง ลี ยอง รง
แพทย์หญิง ลี ยอง รง
 • จบการศึกษา คณะวิสัญแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสตรี อีฮวา
 • ประสบการณ์ วิสัญญีพยาบาล สถานพยาบาลคาทอลิก
 • สมาชิก สมาคมวิสัญญีวิทยา แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิก สมาคมศึกษาเรื่องระงับความเจ็บปวด แห่งประเทศเกาหลี